Vedtægter

Vedtægter for

ATV Klub Danmark 2023

Vedtægter for ATV Klub Danmark

 • Vedtaget på stiftende generalforsamling i Nørre Snede d. 20. Maj 2007.
 • Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 15. maj 2010.
 • Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 12. maj 2012.
 • Ændret på generalforsamlingen i Oksbøl d. 20. maj 2017.
 • Ændret på generalforsamlingen i Oksbøl d. 2. oktober 2021.
 • Ændret på generalforsamlingen i Holstebro 28. Oktober 2023.

Foreningens formål 
Foreningens formål er at samle folk med interesse for ATV’er, Quads og UTV´er samt varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland. Det er ikke klubbens formål at arrangerer crossløb, motorløb og lignende. Der findes mange andre klubber der varetager dette.
Der kan ved de enkelte arrangementer være hele eller delvise begrænsninger for køretøjernes antal, typer, dæktyper, udstyr, støj etc. Dette meddeles i indbydelserne.

Foreningens hjemsted 
ATV Klub Danmark har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand

Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer 
ATV Klub Danmark ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en næstformand og 2 medlemmer. Til bestyrelsen er der også 2 suppleanter.

Det blev i 2021 bestemt at bestyrelsesmedlemmer er kontingent frie.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen.

På lige år vælges der 2 medlemmer og 1 suppleant

På ulige år vælges 3 medlemmer samt 1 suppleant.

Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mere end halvdelen er mødt op. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden dog således at der skal tages referat af hvert bestyrelsesmøde som skal kunne fremlægges ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Regnskabs- og formueforhold 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet aflægges af kassereren. Kassereren er ansvarlig for revision inden ordinær generalforsamling. Klubbens likvide midler anbringes på en bankkonto, hvis beholdning kassereren og/eller formanden råder over. Klub kontoen modtager alle klubbens indtægter og afholder de af formanden påtegnede regninger, alle udgifter m.m..

Valg af revisor 
Til kontrol af klubbens regnskab, vælges en intern bilagskontrollant der ikke er medlem af bestyrelsen. Bilagskontrollant vælges for et år af gangen. Bestyrelsen og bilagskontrollant kan til enhver tid forlange fremlagt kassebog, samt bilag og udtog

Betingelser for medlemskab 
Som medlem kan optages enhver med interesse i ATV’er, Quads og UTV´er samt terrænkørsel med dem. Det vil sige kørsel med ATV’er, Quads og UTV´er med 4 hjul eller derover i terræn og ikke på crossbane, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser.

Tegningsret 
Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler, dog kræver større indgreb i klubbens økonomi generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen holder møde, når den anser det for påkrævet, og er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren, dog skal større udgifter forelægges den samlede bestyrelse.

Anvendelse af foreningens midler ved ophør af foreningen 
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og da kun med trefjerdels flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Samlede antal afgivne stemmer skal udgøre mindst 50 % af det samlede antal aktive medlemmer.
Alle aktiver doneres til Kræftens Bekæmpelse og Danske Hospitals Klovne, ligeligt fordelt.

Øvrige bestemmelser 
Ved arrangementer der er arrangeret af ATV Klub Danmark kan der forekommer begrænsninger på deltagelse i arrangementet så som f.eks. antal pladser, støjniveau m.m.

Ved arrangementer kan der forekomme egenbetaling til dækning af klubbens udgifter ved arrangementet.

Der vælges en “tovholder” for hvert arrangement der står for gennemførslen og uddelegere div. opgaver. Tovholder deltager vederlagsfrit.

I terrænet køres der forsvarligt og man udviser respekt for naturen samt for de regler der er udstedt for det pågældende arrangement. Overtrædes disse regler får man først en advarsel, derefter kan man blive ekskluderet for det pågældende arrangement.

I terrænet er alle ATV’er, Quads og UTV´er med 4 hjul eller derover velkommen.

Medlemmer der gentagne gange overtræder klubbens regler kan blive ekskluderet fra klubben, men først efter en skriftlig advarsel og kun med 2/3 flertal i bestyrelsen.
Medlemmer der ikke betaler for medlemskabet senest 8 uger efter betalingsfristen anses for selv at have meldt sig ud af klubben.

Medlemmer der ikke har betalt for medlemskabet har selvfølgelig ikke stemmeret.

Øverste myndighed er medlemmerne 
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et arrangement en gang årligt. Der indkaldes via klubbens hjemmeside til alle medlemmer mindst 14 dage før.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og en referent.

Dagsorden: 
1. Formandens beretning.
2. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af en suppleant til bestyrelsen og bilagskontrollant.
5. Fastsættelse at næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af medlemmerne stemmer for vedtægtsændringen. Stemmeberettigede er medlemmer der er fremmødt til generalforsamlingen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Der er en 1 stemme pr. medlemskab og der kan ikke gives fuldmagt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, næstformand og kasserer.

Mindretalsbeskyttelse 
En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen eller at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.

ATV Klub Danmark 2021

Vedtægter

Vedtægter for ATV Klub Danmark

 • Vedtaget på stiftende generalforsamling i Nørre Snede d. 20. Maj 2007.
 • Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 15. maj 2010.
 • Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 12. maj 2012.
 • Ændret på generalforsamlingen i Oksbøl d. 20. maj 2017.
 • Ændret på generalforsamlingen i Oksbøl d. 2. oktober 2021.

Foreningens formål 
Foreningens formål er at samle folk med interesse for ATV’er, Quads og UTV/RUV (max. 750 kg totalvægt og have en UTV/RUV opbygning, max. 2 personer) samt varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland. Det er ikke klubbens formål at arrangerer crossløb, motorløb og lignende. Der findes mange andre klubber der varetager dette.
Der kan ved de enkelte arrangementer være hele eller delvise begrænsninger for køretøjernes antal, typer, dæktyper, udstyr, støj etc. Dette meddeles i indbydelserne.

Foreningens hjemsted 
ATV Klub Danmark har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand

Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer 
ATV Klub Danmark ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en næstformand og 2 medlemmer. Til bestyrelsen er der også 2 suppleanter.

Det blev i 2021 bestemt at bestyrelses medlemmer er kontingent frie.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen.

På lige år vælges der 2 medlemmer og 1 suppleant

På ulige år vælges 3 medlemmer samt 1 suppleant.

Efter hvert valg konstituere bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mere end halvdelen er mødt op. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden dog således at der skal tages referat af hvert bestyrelsesmøde som skal kunne fremlægges ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Regnskabs- og formueforhold 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet aflægges af kassereren. Kassereren er ansvarlig for revision inden ordinær generalforsamling. Klubbens likvide midler anbringes på en bankkonto, hvis beholdning kassereren og/eller formanden råder over. Klub kontoen modtager alle klubbens indtægter og afholder de af formanden påtegnede regninger, alle udgifter m.m..

Valg af revisor 
Til kontrol af klubbens regnskab, vælges en intern bilagskontrollant der ikke er medlem af bestyrelsen. Bilagskontrollant vælges for et år af gangen. Bestyrelsen og bilagskontrollant kan til enhver tid forlange fremlagt kassebog, samt bilag og udtog

Betingelser for medlemskab 
Som medlem kan optages enhver med interesse ATV’er, Quads og UTV/RUV og terrænkørsel med ATV’er, Quads og UTV/RUV. Det vil sige kørsel med ATV’er, Quads og UTV/RUV med 4 hjul eller derover i terræn og ikke på crossbane, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser.

Tegningsret 
Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler, dog kræver større indgreb i klubbens økonomi generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen holder møde, når den anser det for påkrævet, og er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren, dog skal større udgifter forelægges den samlede bestyrelse.

Anvendelse af foreningens midler ved ophør af foreningen 
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og da kun med trefjerdels flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Samlede antal afgivne stemmer skal udgøre mindst 50 % af det samlede antal aktive medlemmer.
Alle aktiver doneres til Danmarks naturfrednings forening.

Øvrige bestemmelser 
Ved arrangementer der er arrangeret af ATV Klub Danmark kan der forekommer begrænsninger på deltagelse i arrangementet så som f.eks. antal pladser, støjniveau m.m.

Ved arrangementer kan der forekomme egenbetaling til dækning af klubbens udgifter ved arrangementet.

Der vælges en “tovholder” for hvert arrangement der står for gennemførslen og uddelegere div. opgaver. Tovholder deltager vederlagsfrit.

I terrænet køres der forsvarligt og man udviser respekt for naturen samt for de regler der er udstedt for det pågældende arrangement. Overtrædes disse regler får man først en advarsel, derefter kan man blive ekskluderet for det pågældende arrangement.

I terrænet er alle ATV’er, Quads og UTV/RUV med 4 hjul eller derover velkommen.

Medlemmer der gentagne gange overtræder klubbens regler kan blive ekskluderet fra klubben, men først efter en skriftlig advarsel og kun med 2/3 flertal i bestyrelsen.
Medlemmer der ikke betaler for medlemskabet senest 8 uger efter betalingsfristen anses for selv at have meldt sig ud af klubben.

Medlemmer der ikke har betalt for medlemskabet har selvfølgelig ikke stemmeret.

Øverste myndighed er medlemmerne 
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et arrangement en gang årligt. Der indkaldes via klubbens hjemmeside til alle medlemmer mindst 14 dage før.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og en referent.

Dagsorden: 
1. Formandens beretning.
2. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af en suppleant til bestyrelsen og bilagskontrollant.
5. Fastsættelse at næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af medlemmerne stemmer for vedtægtsændringen. Stemmeberettigede er medlemmer der er fremmødt til generalforsamlingen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Der er en 1 stemme pr. medlemskab og der kan ikke gives fuldmagt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, næstformand og kasserer.

Mindretalsbeskyttelse 
En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen eller at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.

ATV Klub Danmark 2017

Vedtægter

Vedtægter for

ATV Klub Danmark

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Nørre Snede d. 20. Maj 2007.

Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 15. maj 2010. 
Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 12. maj 2012.

Ændret på generalforsamlingen i Oksbøl d. 20. maj 2017.

 

 

Foreningens formål 
Foreningens formål er at samle folk med interesse for ATV’er, Quads og UTV/RUV (max. 750 kg totalvægt og have en UTV/RUV opbygning, max. 2 personer) samt varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland. Det er ikke klubbens formål at arrangerer crossløb, motorløb og lignende. Der findes mange andre klubber der varetager dette.
Der kan ved de enkelte arrangementer være hele eller delvise begrænsninger for køretøjernes antal, typer, dæktyper, udstyr, støj etc. Dette meddeles i indbydelserne.

Foreningens hjemsted 
ATV Klub Danmark har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand

Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer 
ATV Klub Danmark ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en næstformand og 2 medlemmer. Til bestyrelsen er der også 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleanterne vælges årligt.

På lige år vælges der 2 medlemmer

På ulige år vælges 3 medlemmer.

Efter hvert valg konstituere bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mere end halvdelen er mødt op. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden dog således at der skal tages referat af hvert bestyrelsesmøde som skal kunne fremlægges ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Regnskabs- og formueforhold 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet aflægges af kassereren. Kassereren er ansvarlig for revision inden ordinær generalforsamling. Klubbens likvide midler anbringes på en bankkonto, hvis beholdning kassereren og/eller formanden råder over. Klub kontoen modtager alle klubbens indtægter og afholder de af formanden påtegnede regninger, alle udgifter m.m..

Valg af revisor 
Til kontrol af klubbens regnskab, vælges en intern bilagskontrollant der ikke er medlem af bestyrelsen. Bilagskontrollant vælges for et år af gangen. Bestyrelsen og bilagskontrollant kan til enhver tid forlange fremlagt kassebog, samt bilag og udtog

Betingelser for medlemskab 
Som medlem kan optages enhver med interesse ATV’er, Quads og UTV/RUV og terrænkørsel med ATV’er, Quads og UTV/RUV. Det vil sige kørsel med ATV’er, Quads og UTV/RUV med 4 hjul eller derover i terræn og ikke på crossbane, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser.

Tegningsret 
Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler, dog kræver større indgreb i klubbens økonomi generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen holder møde, når den anser det for påkrævet, og er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren, dog skal større udgifter forelægges den samlede bestyrelse.

Anvendelse af foreningens midler ved ophør af foreningen 
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og da kun med trefjerdels flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Samlede antal afgivne stemmer skal udgøre mindst 50 % af det samlede antal aktive medlemmer.
Alle aktiver doneres til Danmarks naturfrednings forening.

Øvrige bestemmelser 
Ved arrangementer der er arrangeret af ATV Klub Danmark kan der forekommer begrænsninger på deltagelse i arrangementet så som f.eks. antal pladser, støjniveau m.m.

Ved arrangementer kan der forekomme egenbetaling til dækning af klubbens udgifter ved arrangementet.

I terrænet køres der forsvarligt og man udviser respekt for naturen samt for de regler der er udstedt for det pågældende arrangement. Overtrædes disse regler får man først en advarsel, derefter kan man blive ekskluderet for det pågældende arrangement.

I terrænet er alle ATV’er, Quads og UTV/RUV med 4 hjul eller derover velkommen.

Medlemmer der gentagne gange overtræder klubbens regler kan blive ekskluderet fra klubben, men først efter en skriftlig advarsel og kun med 2/3 flertal i bestyrelsen.
Medlemmer der ikke betaler for medlemskabet senest 8 uger efter betalingsfristen anses for selv at have meldt sig ud af klubben.

Medlemmer der ikke har betalt for medlemskabet har selvfølgelig ikke stemmeret.

Øverste myndighed er medlemmerne 
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et arrangement en gang årligt. Der indkaldes via klubbens hjemmeside til alle medlemmer mindst 14 dage før.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og en referent.

Dagsorden: 
1. Formandens beretning.
2. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
3. Valg af bestyrelses medlemmer.
4. Valg af en suppleant til bestyrelsen og bilagskontrollant.
5. Fastsættelse at næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af medlemmerne stemmer for vedtægtsændringen. Stemmeberettigede er medlemmer der er fremmødt til generalforsamlingen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Der er en 1 stemme pr. medlemskab og der kan ikke gives fuldmagt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, næstformand og kasserer.

Mindretalsbeskyttelse 
En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen eller at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.


ATV Klub Danmark 2012

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Nørre Snede d. 20. Maj 2007.

Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 15. maj 2010.
Ændret på generalforsamlingen i Hedeager d. 12. maj 2012.

Foreningens formål
Foreningens formål er at samle folk med interesse for ATV’er, Quads og UTV/RUV (max. 750 kg totalvægt og have en UTV/RUV opbygning, max. 2 personer) samt varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland. Det er ikke klubbens formål at arrangerer crossløb, motorløb og lignende. Der findes mange andre klubber der varetager dette.
Der kan ved de enkelte arrangementer være hele eller delvise begrænsninger for køretøjernes antal, typer, dæktyper, udstyr, støj etc. Dette meddeles i indbydelserne.

Foreningens hjemsted
ATV Klub Danmark har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand

Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer
ATV Klub Danmark ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en næstformand og 2 medlemmer. Til bestyrelsen er der også 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleanterne vælges årligt.

På lige år vælges:                           Formanden og kassereren

På ulige år vælges:                         3 medlemmer, hvoraf bestyrelsen konstituere en næstformand.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mere end halvdelen er mødt op. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden dog således at der skal tages referat af hvert bestyrelsesmøde som skal kunne fremlægges ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde.

Regnskabs- og formueforhold
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet aflægges af kassereren. Kassereren er ansvarlig for revision inden ordinær generalforsamling. Klubbens likvide midler anbringes på en bankbog, hvis beholdning kassereren råder over. Kassereren modtager alle klubbens indtægter og afholder de af formanden påtegnede regninger, alle udgifter m.m..

Valg af revisor
Til kontrol af klubbens regnskab, vælges 2 interne bilagskontrollanter der ikke er medlem af bestyrelsen. Bilagskontrollanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen og bilagskontrollanterne kan til enhver tid forlange fremlagt kassebog, samt bilag og udtog

Betingelser for medlemskab
Som medlem kan optages enhver med interesse ATV’er, Quads og UTV/RUV og terrænkørsel med ATV’er, Quads og UTV/RUV. Det vil sige kørsel med ATV’er, Quads og UTV/RUV med 4 hjul eller derover i terræn og ikke på crossbane, og som ikke vil modarbejde klubbens interesser.

Tegningsret
Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler, dog kræver større indgreb i klubbens økonomi generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen holder møde, når den anser det for påkrævet, og er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren, dog skal større udgifter forelægges den samlede bestyrelse.

Anvendelse af foreningens midler ved ophør af foreningen
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og da kun med trefjerdels flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Samlede antal afgivne stemmer skal udgøre mindst 50 % af det samlede antal aktive medlemmer.
Alle aktiver doneres til Danmarks naturfrednings forening.

Øvrige bestemmelser
Ved arrangementer der er arrangeret af ATV Klub Danmark kan der forekommer begrænsninger på deltagelse i arrangementet så som f.eks. antal pladser, støjniveau m.m.

Ved arrangementer kan der forekomme egenbetaling til dækning af klubbens udgifter ved arrangementet.

I terrænet køres der forsvarligt og man udviser respekt for naturen samt for de regler der er udstedt for det pågældende arrangement. Overtrædes disse regler får man først en advarsel, derefter kan man blive ekskluderet for det pågældende arrangement.

I terrænet er alle ATV’er, Quads og UTV/RUV med 4 hjul eller derover velkommen.

Medlemmer der gentagne gange overtræder klubbens regler kan blive ekskluderet fra klubben, men først efter en skriftlig advarsel og kun med 2/3 flertal i bestyrelsen.
Medlemmer der ikke betaler for medlemskabet senest 8 uger efter betalingsfristen anses for selv at have meldt sig ud af klubben.

Medlemmer der ikke har betalt for medlemskabet har selvfølgelig ikke stemmeret.

Øverste myndighed er medlemmerne
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et arrangement en gang årligt. Der indkaldes via klubbens hjemmeside til alle medlemmer mindst 14 dage før.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og en referent.

Dagsorden: 
1. Formandens beretning.
2. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
3. Valg af bestyrelses medlemmer.
4. Valg af en suppleant til bestyrelsen og bilagskontrollanter.
5. Fastsættelse at næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af medlemmerne stemmer for vedtægtsændringen. Stemmeberettigede er medlemmer der er fremmødt til generalforsamlingen.

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Der er en 1 stemme pr. medlemskab og der kan ikke gives fuldmagt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, næstformand og kasserer.

Mindretalsbeskyttelse 
En ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes med 3 ugers varsel, såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske om dette til bestyrelsen eller at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.